Årskurs 8

Revolution!

Revolution, förändring och uppbrott! Många elever ger i årskurs 8 uttryck för en stark känsla av frigörelse från auktoriteter och efter åttan lämnar ofta klassläraren över ansvaret för klassen till en ämneslärare. Specialister inom olika områden bjuds in i klassrummet och eleverna får ge sig ut i samhället och ta reda på saker själva. I ämnet historia får eleverna fördjupa sig i den industriella revolutionen. Industrialismens framväxt ledde fram till dagens globalisering, med en stegrad utveckling inom urbanisering, teknik, kommunikationer och handel. Eleverna får arbeta med frågeställningar kring västvärldens utveckling i förhållande till övriga världen och hur människors liv förändrats genom ny teknologin. I svenska waldorfskolor har 1900-talets arbetarlitteratur en särställning. Den ges ett stort utrymme i årskurs 8 och hänger nära samman med undervisningsteman som industrialismens utveckling, den franska -och amerikanska revolutionen, republikens framväxt, och uppkomsten av de olika folkrörelserna. Genom att läsa arbetarlitteratur ställs eleven på ett naturligt sätt in i ett historiskt förlopp och blir varse hur i den moderna människan präglats av en utveckling där teknisk innovation inom industrins alla områden och det sociala samhällsbygget gått hand i hand. Genren erbjuder en direkt skildring av individens roll i byggandet av ett nytt, modernt samhälle och omvänt hur denna nya värld griper in och förändrar människans livsvillkor på ett personligt plan. I samband med temat kolonialism studeras i ämnet näringskemi nyttoväxter och lyxvaror, som socker, kaffe, tobak etc. Hälsoaspekter, olika odlingsmetoder, livsmedelsindustrins metoder och livsmedelskvalitet är teman som fördjupas i undervisningen. I bildskapandet lämnar eleverna mångfalden av färger och ger sig in i den överblickbara skalan från svart till vitt. Kol-, tusch- och blyertsteckning är välgörande tekniker för många tonåringar som ofta dela upp världen i just svart-eller-vitt. Temat kan kopplas till studier av skelettets uppbyggnad i biologiundervisning, där även nervsystemet, sinnena och musklerna behandlas.

Ett av de stora projekten i årskurs 8 är att eleverna får planera och genomföra en stor teaterproduktion. De får arbeta med allt från rollbesättning, bearbetning av manus, rekvisita, smink kostym och ljud och ljus. Genom att gå in i en roll och gestalta en helt annan karaktär än en själv ges eleverna möjligheten att gå ur sin vanliga vardagsroll och bryta gamla mönster. Att ro i land en stor teaterproduktion skapar sammanhållning och en ny känsla av gemenskap växer fram i klassen.