Årskurs 7

Att upptäcka världen på nytt

Högstadietiden är både spännande och omvälvande. Entusiasmen och nyfikenheten inför världen finns kvar hos eleverna, samtidigt som den vuxna människans intellektuella mognad visar sig. Det innebär nya möjligheter till

kunskapande i form av teman och projekt som utgår från elevernas egna initiativ. Det kan röra sig om frågor kring sex-och samlevnad, jämställdhet, miljö och omvärldsfrågor. Renässansen är en övergripande ämnestematik för årskurs 7. I undervisningen lyfts personer fram, både män och kvinnor, som eleverna kan identifiera sig med och inspireras av. Epoken förmedlar en upplevelse av att världen blir ny igen och att ingenting är omöjligt. Genom renässansen förändrades synen på människan, gud och naturen för alltid och blev startskottet för den vetenskapliga revolutionen. De nya idealen och den nya tiden ledde också till upptäckandet av en ny värld för européerna. De stora upptäcktsresorna förändrade människors villkor, både i Europa och globalt. Eleverna får både ta del av äventyret och fascineras av modet över att våga ge sig ut i det okända, men också se hur maktbegär och jakten på rikedomar skedde på bekostnad av etik och moral och ledde till korruption inom så väl världsligt som religiöst ledarskap. Ämnet astronomin passar utmärkt årskursens tematik och kan kopplas till renässans genom biografier. Nu introduceras ämnet kemi på allvar genom förbränningskemin. Eleverna får genomföra noggranna observationer vid olika typer av förbränning t.ex. observera eldslågornas färger, kolens glöd och hetta, näverns sotning etc. och skärpa sin iakttagelseförmåga. De får går från konstnärligt iakttagande, laborationer och observationer till ett abstrakt tänkande där de kan förstå hur modeller vuxit fram inom naturvetenskapen. Året innebär också en upptäcktsfärd in i den egna kroppen och dess organ med fokus på kroppens olika rytmer. Biologiundervisningen integreras med idrott och hälsa genom olika konditionsövningar och pulsträning.