Årskurs 1

Trygghet, helhet, gemenskap, inre bildvärld och konstnärliga uttryck

Under sitt första skolår får eleverna höra många folksagor. Sagomotiven bär på stor livsvisdom, de beskriver en utveckling där människorna i berättelserna ställs inför svåra val och uppgifter men mognar under vägen i takt med att de löser sina åtaganden. De inre bilder som uppstår under lärarens berättande får barnen bearbeta genom olika konstnärliga uttrycksformer. Förmågan att kunna göra sig inre bilder är avgörande för att eleverna ska kunna utveckla en fördjupad läsförståelse. Varje dag övar sig eleverna i att uttrycka sig muntligt. De får återberätta gårdagens sagoberättelse, läsa dikter och ramsor och deltar i språklekar och framträdanden.

När barnen börjar skolan är några redan goda läsare, medan andra har svårt att ens forma en bokstav. Waldorfskolans metod för läsinlärning börjar i en sagoberättelse, som blir till en bild som slutligen landar i den stiliserade bokstaven. På detta vis blir barnen själva aktiva medskapare när bokstäverna växer fram.

I det waldorfspecifika ämnet formteckning övar eleverna att forma raka och böjda linjerna och bekanta sig med urformer som cirklar, spiraler och olika formmetamorfoser. Genom formteckning blir barnen allt skickligare i att forma bokstäver och siffror. Ämnet lägger även grunden för geometri och förståelsen för matematiska mönsterserier. Redan i första klass presenteras de fyra räknesätten, som fyra delar av en helhet där subtraktion och addition hör ihop på samma sätt som multiplikation och division. Problemlösning utgå ifrån konkret och praktisk arbete: frön, bönor, pärlor, klossar etc delas upp, räknas samman och multipliceras i fantasieggande matematiklekar. Den egna kroppen tas till bruk i matematikundervisningen, rytmer stampas och klappas och geometriska former gestaltas i rummet.

Pedagogiska utflykter & resor under läsåret

Klassrumsundervisningen är ett rum för lärande, skolgården och närområdet ett annat. Redan från årskurs 1 gör eleverna utflykter i närområdet. De följer naturstigar och besöker t.ex. en äng, park eller skog och får uppleva och studera hur naturen förändras i samklang med årstiderna. Utflykter som planeras är på klasslärarens och klassens initiativ. För mer info tala med din klasslärare.

Novemberfesten

Ettorna har hand om ett av Novemberfestens caféer. Se mera info under Novemberfesten