Aktuellt

Välkommna på vårens sista Öppna möte den 15 maj

Den 15/5 är alla skolans föräldrar, elevkåren och medarbetare välkomna till Öppet Möte kl. 18.30 i skolans kemisal.

Sven Wängberg är mötets inbjudna gäst och kommer ge oss en spännande presentation av Projektiv geometri och dess möjligheter att visa på rumsliga strukturer i den oorganiska och organiska världen.

Missa inte en stund i kemisalen med honom!

51041697_2288292448126196_3924777583652110336_n

 

Sammanställning gällande fördelning av Novemberfest medel 2018

Tack till alla föräldrar som var med på kvällens möte. Tack till er som presenterade era idéer och ansökningar och tack för god stämning och upplyftande diskussioner. I årets ansökningar finns kreativa, härliga projekt som nu kommer förverkligas tack vare allas super insatser under Novemberfesten.
Här följer en pdf fil som sammanställer och visar besluten från KFF’s Öppna möte som ägde rum i skolans café den 15 februari 2019.
1. Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförenings beslut angående fem ansökningar till Kulturfonden.
2. Kristofferskolans Förädraförenings beslut om fördelning av medel angående sex inkomna ansökningar.
Varje ansökan ligger i nedan pdf fil, separat med beskrivning, ansökt belopp, beslut och motivering.

Alla behandlade ansökningar;
Bidrag 2019

Väl mött!
KFFS

Sök projektbidrag från Novemberfesten

Ett stort tack till Lilla Fest som höll i den övergripande organisationen, till klassföräldrarna i Stora Fest som inspirerade och engagerade alla föräldrar i sina respektive klasser, till alla föräldrar som tillverkat fina, fantasifulla och ibland välsmakande saker och som förvandlade skolan till denna magiska plats och till alla våra stora elever som byggde och jobbade stenhårt med fantastiska världar och värdskap före, under och efter helgen. Det här är unikt för Waldorfskolan. Det här är ovärderligt för oss alla.

Vi gjorde inte bara sista helgen i november magisk utan lite magi blir kvar, i skolan, hos barnen och hos oss och alla besökare och mer magi kommer att kunna spridas genom den vinst som vi tillsammans fick in från all försäljning. Sök projektbidrag från Novemberfesten!

 

Ansökningar om bidrag från Föräldraföreningen ska vara inne senast den 15 februari.

 • Vem kan söka?

Vårdnadshavare, elever och lärare/medarbetare vid Kristofferskolan.

 • Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan sökas för projekt som ger ”guldkant” och mervärde för eleverna och verksamheten på Kristofferskolan och årskursöverskridande aktiviteter eller projekt är ett plus. Föräldraföreningens styrelse hjälper gärna till att diskutera projektidéer.

 • Hur söker man? 

Ansökan görs skriftligt till Kristofferskolans föräldraförening. Det finns ingen ansökningsblankett. Ansökan ska bestå av en kort beskrivning av projektet och det ska framgå hur projektet kan ge guldkant och mervärde och vilka som ingår i projektgruppen samt tidplan och budget. Ju bättre förberett med förankring i skolan och möjliga offerter desto kortare blir vägen till beslut men det får inte bli ett hinder för fina idéer. Hör gärna av er med funderingar.

 • Hur mycket får man söka?

Det finns inga min- eller maxbelopp men det är inte heller givet att hela summan beviljas.

 • När ska ansökan vara inlämnad?

Sista ansökningsdag är den 15 februari. Skicka ansökan med e-post till Kristofferskolans

föräldraföreing: styrelsen@kristofferskolansff.se

 • När och hur fattas beslut?

Vi ser gärna att alla klassföräldrar medverkar men alla föreningens medlemmar, dvs alla vårdnadshavare på Kristofferskolan, är självklart välkomna till Föräldraföreningens öppna möte onsdagen den 20 februari kl18:30 i skolans kafé där ansökningarna presenteras och där vi gemensamt fattar beslut genom att rösta fram vilka som får bidrag.

Börja fundera och diskutera med varandra!

 

Här är en pdf för ansökan till klass 4 och 9 att fylla och skriva ut eller skicka till oss:

Underlag för ansökan om skolresebidrag årskurs 9

Underlag för ansökan om skolresebidrag årskurs 4

Dagordning för årsmötet 2018

Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset

Tid: 26 september 2018, kl.18.00 Plats:Kristofferskolan, skolans kafé

Välkomna!

OBS: Se även följande information nedan:

 • Dagordning
 • Valberdeningens förslag till nya ledamöter i Styrelsen samt Lilla fest
 • Nytt styrdokument för fördelning av inkomsten från Novemberfesten
 • Bil. 3; förslag på fördelning av stöd till klassresor.
 • Motion bilaga 4

Dagordning

1) Mötets öppnande

2) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3) Val av två protokolljusterare

4) Fastställande av dagordningen

5) Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

6) Inbjudna gäster berättar om sina tankar och planer för läsåret 2018/2019

• skolans rektor

• föräldrarepresentanterna i skolans styrelse

• inbjuden pedagog

7) Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2017/2018

8) Föredragning av revisionsberättelse

9) Frågan om ansvarsfrihet för förra styrelsen

10) Val av ordinarie ledamöter till föräldraföreningens styrelse, enligt bilaga 1

11) Val av suppleanter till föräldraföreningens styrelse, enligt bilaga 1

12) Val av revisorer och revisionssuppleant, enligt bilaga 1

13) Val av valberedning för föräldraföreningen

14) Val av representanter i Lilla Festkommittén, enligt bilaga 1

15) Omröstning av KFFS förslag om nytt styrdokument för fördelning av

Novemberfestintäkterna, enligt bilaga 2 & 3

16) Inkomna motioner

• KFFS önskar göra stadgeförändring §16 Årsmöte, enligt bilaga 4

17) Övriga frågor

18) Avtackning

19) Mötets avslutande

Bilagor 1-4

ValB förslag FF 2018-19

Styrdokument för nov.fest

Bilaga 3 Klassresor

Bilaga 4 KFF-18

Addendum 2018-09-25 bilaga årsredovisning 2017/2018

Årsredovisning 2017/2018

 

 

Välkomna till föräldraföreningens årsmöte den 26 September 2018, kl. 18.00

Alla föräldrar/vårdnadshavare till elever på Kristofferskolan kallas härmed till årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening, onsdag 26 september 2018 kl. 18.00 i Kristofferskolans kafé.

Syftet med årsmötet är att välja ledamöter till Föräldraföreningens styrelse, Lilla festkommittén och Föräldraföreningens valberedning. Vill du komma in med en motion till mötet, så är du välkommen att skicka in den till föräldraföreningen styrelsen@kristofferskolansff.se senast tisdag den 4 september 2018.

Någon vecka före årsmötet så kommer vi att lägga upp dagordning och verksamhetsberättelse på vår Facebooksida Kristofferskolans föräldraförening. Om du inte har Facebook och inte heller vill skaffa det, så kan du få dig materialet skickat till dig via e-post. Meddela detta i så fall till styrelsen@kristofferskolansff.se

Varmt välkomna!

Välkomna på vårens sista ÖPPNA MÖTE 28/5

Den 28/5 är alla skolans föräldrar, elevkåren och medarbetare välkomna till Öppet Möte kl. 18.00 i skolans cafe. Erik Halldén är kvällens inbjudne gäst, utnämnd till skolans ”bästa pedagog” av eleverna i år. Missa inte en stund i klassrummet med honom!

31841495_10155955018152529_1346484951809261568_n